ALUMINIUM & GLAS CONSTRUCTIES

BEDRIJF

Alucobel is opgericht in 1985. We zijn gestart met een klein atelier op de Mechelsesteenweg in Kampenhout. Na
enkele jaren wisten we uit te breiden en zijn we verhuisd naar een nieuw bedrijfsgebouw op de Haachtsesteenweg
te Kampenhout. Ondertussen hebben we zo’n 20 tal werknemers in dienst.

We zijn gespecialiseerd in aluminium buitenschrijnwerk voor zowel de privémarkt als de projectbouw voor renovatie
en nieuwbouw met tal van referenties in onze portefeuille.

Wij hebben een eigen modern atelier waar de aluminium profielen van Reynaers worden verwerkt tot afgewerkte
maatproducten. Vervolgens worden de profielen geplaatst door ons team van ervaren plaatsers.

Als u bij ons wilt langskomen voor meer informatie of een offerte op maat, aarzel dan niet om een afspraak te
maken zodat we samen uw project kunnen bekijken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ART.1. TOEPASSELIJKHEID.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op onze overeenkomsten met onze klanten behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
Onze vertegenwoordigers of werknemers kunnen ons niet verbinden tenzij de door hen aangegane verbintenissen door ons bevestigd worden.
Indien de betaling van een voorschot is voorzien in de overeenkomst, de offerte of orderbevestiging zijn wij slechts gebonden na betaling ervan.
Wij hebben het recht om elke reeds door ons aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven indien zou blijken dat onze klant niet kredietwaardig is.

ART.2. OFFERTES.

Elke prijsofferte is vrijblijvend en indicatief. Tenzij expliciet anders vermeld op de offerte is er bij de prijszetting geen rekening gehouden met eventuele borgsommen die door ons dienen  gesteld  te worden.

Art.3. GLASWERKEN

Onze prijzen zijn slecht geldig voor de opgegeven maten en dikten. Wij zullen de werkelijk geplaatste hoeveelheden factureren. Het glas wordt uitsluitend gewaarborgd door de glasfabrikant binnen de beperkingen van de  door  hem  verleende waarborg. De klant dient steeds te zorgen voor optimale werkvoorwaarden en  een  gemakkelijke  toegang  tot  de bouwplaats en de beglazing. Kosten voor eventuele kranen nodig zijn voor het vervangen van glas op hogere verdiepingen zijn steeds ten laste van de klant. Voor het glas dat niet  door  onze diensten wordt geplaatst dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de dichting van  het  glas  noch  voor de  functie  van  de draaisystemen.

ART.4. PRIJZEN.

Onze prijzen houden geen rekening met speciale omstandig- heden die wij onmogelijk konden voorzien op het ogenblik dat wij de bestelling hebben aanvaard. Ze zijn steeds gebaseerd  op de door ons verstrekte informatie aan de klant. Eventuele afwijkingen die in de praktijk optreden en die een aanpassing van het werk eisen zijn niet ten onze lasten en zullen resulteren in een meerwerk ten aanzien van de  klant.

Onze prijzen zullen ook worden verhoogd ingeval van verhoging van in- en/of uitvoerrechten koersschommelingen, taksen of stijging van grondstoffen die een invloed hebben op onze prijzen.

ART.5. BESTELLING.

Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op docu-menten en zijn e-mails zijn voor hem bindend.
Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

ART.6. LEVERINGSTERMIJN INDIEN WIJ ENKEL LEVEREN.

De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis. Indien wij niet leveren binnen de door ons vooropgestelde termijn kan de klant de overeenkomst annuleren 14 dagen na zijn voornemen bij aangetekend schrijven kenbaar te  hebben gemaakt.

ART.7. UITVOERINGSTERMIJN  ALS  WIJ  LEVEREN  EN  PLAATSEN

Een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, opzegging van de overeenkomst door de klant of de weigering tot volledige betaling van de overeen- gekomen prijs indien de vertraging niet enkel volgt uit ons stilzitten zonder geldige reden.

ART.8. ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ONZE LEVERING -EN UITVOERINGSTERMIJNEN

De termijnen worden steeds geschort tijdens de verlof- periodes en de weerverletdagen.
We zijn van rechtswege ontslagen op enige aansprakelijk-heid in verband met de termijnen indien de betalingsvoor-waarden door de klant niet worden gerespecteerd, de technische inlichtingen nodig om onze productie te kunnen aanvatten ons niet tijdig door de klant werden overgemaakt of in geval van overmacht.

ART.9. WERFORGANISATIE.

De klant verbindt er zich toe op de werf een lokaal ter beschikking te stellen dat gemakkelijk toegankelijk is, geschikt voor materiaalopslag en het vrijwaren tegen diefstal. Hij moet tevens kosteloos de nodige elektrische stroom met voldoende afnamepunten ter beschikking stellen.

ART.10. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoor- delijkheid en het risico over de verkochte goederen op de klant overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst maar dat de goederen uitsluitend onze eigendom blijven totdat de klant al zijn verplichtingen met inbegrip van de betaling volledig heeft vervuld.
In toepassing van hetgeen hierboven werd bepaald hebben wij ten alle tijden het recht om de verkochte goederen terug te nemen waar ze zich ook bevinden op kosten van de klant.

ART.11. BETALINGEN.

Al onze facturen moeten contant betaald worden op de zetel van de vennootschap tenzij schriftelijk anders overeenge- komen. Bij gebreke van betaling binnen de vernoemde termijn zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebreke-stelling, een intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een min. van € 75 per factuur.

ART.12. VERBREKING – ANNULATIE.

Wanneer onze klant de bestelling annuleert is een onher- leidbare en forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het totale bedrag van de bestelling verschuldigd.

ART.13. KLACHTEN.

Elke klacht inzake levering, werken of factuur is slechts geldig indien dit gebeurd bij gemotiveerd  aangetekend  schrijven binnen de 8 dagen na levering, kennisname of  de  factuur- datum.  Deze  klachten schorsen betalingsverplichting niet  op.

ART.14. BEVOEGDHEID.

Voor alle geschillen is het Belgische recht van toepassing en zijn de Nederlandstalige rechtbanken van onze maatschap- pelijke zetel uitsluitend bevoegd, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro- arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegd- heidsclausules.